ALGEMENE VOORWAARDEN

VERKOOPSVOORWAARDEN DISCLAMER

ALGEMEEN

Deze voorwaarden vormen het geheel van elk verkoopcontract dat wordt aangegaan door Robomatis d.o.o. (“de verkoper”) en elke wijziging of uitsluiting die vóór of na de datum van een bestelling van goederen is gemaakt, heeft geen effect, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door een directeur van de verkoper als onderdeel van het contract.
Door een bestelling te plaatsen na ontvangst van deze Voorwaarden, erkent de Koper dat deze Voorwaarden prevaleren boven elke kwalificatie of voorwaarde die beweerd wordt opgelegd door de Koper of enige eerdere handelswijze tussen de Verkoper en de Koper.
De Verkoper zal geen regelingen treffen voor de levering totdat een ondertekend bestelformulier is ontvangen van de Koper en voor de toepassing van deze clausule zal de Verkoper de levering van een ondertekende bestelling per gewone post of per fax accepteren.
Elke verklaring of variatie of garantie die door iemand namens de Verkoper is gemaakt of gegeven voorafgaand aan de aanvaarding van een bestelling en die niet is opgenomen in de schriftelijke offerte of orderbevestiging van de Verkoper, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Geen enkele annulering van een bestelling is van kracht tenzij en totdat deze schriftelijk door de Verkoper is aanvaard. Er wordt geen enkele annulering geaccepteerd van bestellingen voor Goederen die aan speciale vereisten voldoen of die normaal niet door de Verkoper op voorraad zijn en de Koper blijft aansprakelijk voor dergelijke Goederen.

PRIJZEN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de Verkoper, worden alle Goederen in rekening gebracht tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending.
Dergelijke prijzen zijn bindend voor beide partijen en geven geen van beide partijen de mogelijkheid om te annuleren.
Prijzen kunnen worden gewijzigd na een redelijke kennisgeving aan de Koper om de fluctuatie van kosten tussen de datum of bestelling en de datum van levering weer te geven.
Alle prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld en alle betalingen dienen in euro’s te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De Koper zal btw betalen over de prijs van de Goederen tegen het tarief dat van kracht is op het moment dat de Goederen aan de Koper zijn geleverd. Als de koper uit de EU komt, behalve Slovenië, zijn de prijzen exclusief btw.

TITEL EN RISICO

Het risico van de Goederen gaat over op de Koper:
wanneer de Goederen worden afgeleverd op de in een bestelling gespecificeerde bestemming.
indien de Goederen aan de Koper worden toegeëigend, maar bij het ophalen van de Goederen door de Koper in het pand van de Verkoper worden bewaard.
Niettegenstaande subclausule 3.1 hierboven blijft het absolute eigendom van en eigendom van de Goederen berusten bij de Verkoper en zal de Koper de Goederen houden als bewaarnemer en beheerder voor de Verkoper (deze op verzoek teruggeven aan de Verkoper) totdat de prijs ervan is betaald. volledig betaald samen met eventuele rente en andere verschuldigde bedragen.
Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan, zal de Koper de Goederen zodanig opslaan en labelen dat ze kunnen worden geïdentificeerd als de goederen van de Verkoper.
Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan, zal de Koper op verzoek van de Verkoper de Goederen aan de Verkoper leveren en zal de Verkoper in zijn absolute discretie van de Koper die Goederen die in het bezit zijn van de Koper terugkrijgen en met het oog op het terugkrijgen van het eigendom van de Verkoper. bedienden en agenten mogen terreinen of gebouwen betreden waarop of waarin de Goederen zich bevinden.
Het recht van de Koper om de Goederen te gebruiken of te verkopen voordat de volledige betaling is voltooid, wordt automatisch beëindigd als een curator wordt aangesteld over een van de activa of de verbintenis of het akkoord met zijn schuldeisers in het algemeen of een faillissementshandeling pleegt of executie of nood toestaat. geheven op zijn goederen en in het geval dat een curator of vereffenaar of de koper wordt aangesteld, zal deze curator of vereffenaar alle bedragen die hij van derden heeft ontvangen met betrekking tot de verkoop aan hen van goederen door de koper op een aparte bankrekening storten bedrag van enige schuld van de Koper aan de Verkoper ten uitsluitende van de Verkoper.

LEVERING

De Verkoper zal alles in het werk stellen om de opgegeven leveringsdata te handhaven, maar tenzij een opgegeven leveringsdatum schriftelijk door de Koper als een bindende voorwaarde wordt vermeld, zullen dergelijke leveringsdata geen deel uitmaken van enige overeenkomst en is de Verkoper niet aansprakelijk voor het niet om de Goederen op dergelijke data te leveren.
De Verkoper verbindt zich er niet toe om Goederen te leveren of op te halen over wegen of grond die naar het oordeel van de Verkoper als ongeschikt worden beschouwd. Als een voertuig dat wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract van de Verkoper met een Koper Goederen aflevert of ophaalt naar of van een plaats gelegen buiten de openbare weg, is de Koper als enige verantwoordelijk voor enige schade of ongeval en dient hij de Verkoper volledig schadeloos te stellen met betrekking tot deze.
De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraging in de levering of het niet leveren, op voorwaarde dat de goederen binnen een redelijke tijd worden geleverd of als een dergelijke vertraging of het falen te wijten is aan overmacht, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, vakbondsacties , vijandelijkheden, tekort aan materialen, stroom- of andere benodigdheden, late levering of uitvoering of niet-levering door leveranciers of onderaannemers, bevel of interventie van de overheid,

Productonderzoek

Om een offerte op te stellen hebben wij de volgende gegevens nodig. U ontvangt binnenkort een aanbieding voor het product in uw e-mail.